Din Studio

Bilaga 1 - Personuppgiftsbiträdesavtal

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal ("Personuppgiftsbiträdesavtalet") mellan:

 1. Din Studio Sverige AB, org. nr 556668-4188 ("Din Studio"); och
 2. Kunder som använder våra tjänster ("Kunden"),

(var och en "Part" och gemensamt "Parterna").

Med "Personuppgiftsbiträdet" avses Din Studio Sverige AB för tjänsterna angivna i Din Studio Sverige AB Allmänna Villkor ("Tjänsteavtalet"), §1 Allmänt. Med Personuppgiftsansvarig avses Kunden. Din Studios behandling av personuppgifter redovisas på support/privacypolicy.

1 Inledning

1.1 Båda Parterna bekräftar att de undertecknade har fullmakt att ingå detta personuppgiftsbiträdesavtal ("Avtal") som är en integrerad del av det/de tjänsteavtal som tecknats mellan Parterna ("Tjänsteavtalet"). Detta Avtal reglerar Behandlingen av Personuppgifter med anledning av vid var tid gällande Tjänsteavtal.

1.2 Din Studio agerar i enlighet med Din Studios Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på support/privacypolicy.

2 Definitioner

2.1 Definitionen av Personuppgifter, Särskilda kategorier av Personuppgifter (Känsliga Personuppgifter), Behandling av Personuppgifter, Registrerad, Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet är densamma som används i gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation), gällande i detta Avtal samt i Europa från den 25 maj 2018 samt vid varje tidpunkt gällande nationell kompletterande lagstiftning, tillsammans nedan kallat "Gällande Personuppgiftslagstiftning".

2.2 I denna bilaga benämns Personuppgiftsansvarig som "Kunden" eller "Parten", Personuppgiftsbiträdet som "Din Studio" eller "Parten" och kollektivt som "Parterna".

3 Omfattning

3.1 Avtalet reglerar Din Studios Behandling av Personuppgifter på uppdrag av Kunden och beskriver hur Din Studio ska säkerställa dataskydd, genom tekniska och organisatoriska åtgärder enligt Gällande Dataskyddslagstiftning.

3.2 Syftet med Din Studios Behandling av Personuppgifter på uppdrag av Kunden är att uppfylla åtaganden enligt Tjänsteavtalet.

3.3 Detta Avtal har företräde framför eventuella motstridiga bestämmelser om Behandling av Personuppgifter i Tjänsteavtal eller i andra avtal som ingåtts mellan Parterna.

4 Din Studios skyldigheter

4.1 Din Studio får endast Behandla Personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner. Genom att ingå detta Avtal instruerar Kunden Din Studio att Behandla Personuppgifter på följande sätt:

i) endast i enlighet med gällande lag,
ii) för att uppfylla alla förpliktelser enligt Tjänsteavtal,
iii) som vidare specificerat genom Kundens normala användning av Din Studios tjänster och
iv) på så sätt som anges i detta Avtal.

4.2 Din Studio har ingen anledning att tro att det finns lagstiftning som förhindrar att Din Studio följer de ovan angivna instruktionerna. Din Studio ska, efter att ha blivit medveten om det, informera Kunden i de fall Kundens instruktioner eller behandling, enligt Din Studio, strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

4.3 De kategorier av Registrerade och Personuppgifter som omfattas av Behandling i detta Avtal framgår i detta dokument.

4.4 Din Studio ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av Personuppgifter enligt Gällande Personuppgiftslagstiftning. Din Studio ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som Behandlingen innebär, och typen av Personuppgifter som ska skyddas.

4.5 Din Studio ska bistå Kunden med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typ av Behandling och den informationen som är tillgänglig för Din Studio, för att uppfylla Kundens skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt dataskyddsförordningen artikel 32-36.

4.6 Om Kunden behöver information om säkerhetsåtgärder, dokumentation eller annan information om hur Din Studio Behandlar Personuppgifter, och sådana förfrågningar innebär mer information än den standardinformation som tillhandahålls av Din Studio för att följa gällande dataskyddslagstiftning som Personuppgiftsbiträde, och det innebär mer arbete för Din Studio, kan Din Studio debitera Kunden för sådana ytterligare tjänster.

4.7 Din Studio och dennes personal ska säkerställa konfidentialitet av Personuppgifter som Behandlas under detta Avtal. Detta villkor gäller även efter att Avtalet upphört att gälla.

4.8 Din Studio ska, genom att skyndsamt och utan onödigt dröjsmål meddela Kunden, göra det möjligt för Kunden att uppfylla de rättsliga krav som gäller för information till relevanta dataskyddsmyndigheter och Registrerade rörande personuppgiftsincidenter.

4.9 Vidare ska Din Studio, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Kunden om;

i) förfrågningar om utlämnande av Personuppgifter som erhållits från en Registrerad
ii) förfrågningar från myndigheter, exempelvis Polisen, om utlämnande av Personuppgifter

4.10 Din Studio får inte svara direkt på förfrågningar från Registrerade utan medgivande från Kunden. Din Studio får inte delge innehåll rörande Avtalet till myndigheter som Polisen, inklusive Personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut eller liknande beslut.

5 Kundens skyldigheter

5.1 Genom att underteckna detta Avtal bekräftar Kunden att Kunden:

 • vid användning av de tjänster som tillhandahålls av Din Studio enligt Tjänsteavtal, Behandla Personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning.
 • har rättslig grund att Behandla och utlämna de aktuella Personuppgifterna till Din Studio (inklusive eventuella underbiträden som Din Studio använder).
 • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de Personuppgifter som lämnats till Din Studio.
 • har uppfyllt alla eventuella obligatoriska krav och skyldigheter att anmäla hos eller få tillstånd från relevanta myndigheter för Behandlingen av Personuppgifter.
 • har fullgjort sina skyldigheter att tillhandahålla relevant information till Registrerade avseende Behandling av Personuppgifter enligt Gällande Personuppgiftslagstiftning.
 • instämmer i att Din Studio har lämnat garantier avseende implementeringen av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är tillräckliga för att skydda Registrerades integritet och Personuppgifter.
 • vid användning av de tjänster som tillhandahålls av Din Studio under Tjänsteavtal inte överför några Känsliga Personuppgifter, eller uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser till Din Studio. Sker sådan överföring kan inte Din Studio hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa Känsliga Personuppgifter.
 • ska upprätthålla ett uppdaterat register över de typer och kategorier av Personuppgifter som denne Behandlar.

6 Användande av underbiträden och överföring av data

6.1 Som en del av leveransen av tjänster till Kunden enligt Tjänsteavtal och detta Avtal, kan Din Studio använda sig av underleverantörer i rollen underbiträde. Sådana underbiträden kan vara systerbolag till Din Studio Sverige AB eller externa underleverantörer (tredje part) inom eller utanför EU. Din Studio ska säkerställa att underleverantörer genom avtal samtycker till att åta sig ansvar som motsvarar de skyldigheter som anges i detta Avtal.

6.2 Kunden kan när som helst begära en fullständig översikt och mer detaljerad information om de underleverantörer som är involverade i leverans av tjänsten enligt Tjänsteavtalet.

6.3 Om underleverantörerna finns utanför EU ska Din Studio säkerställa att överföring sker enligt Gällande Personuppgiftslagstiftning. Kunden ger härmed Din Studio behörighet och befogenhet för att säkerställa lämpliga rättsliga grunder för överföring av Personuppgifter utanför EU på Kundens uppdrag, t ex genom att för Kundens räkning underteckna EU-standardavtalsklausuler eller överföra Personuppgifter i enlighet med EU/ US Privacy Shield.

6.4 Om ny underleverantör bevisligen inte efterlever gällande dataskyddslagstiftning och underleverantören fortsatt inte efterlever gällande dataskyddslagstiftning, efter att Din Studio har fått rimlig tid på sig att säkerställa att underleverantören efterlever regelverket, kan Kunden säga upp Avtalet. Sådan uppsägning kan innebära rätt att säga upp Tjänsteavtal, helt eller delvis, enligt de uppsägningsklausuler som finns i respektive Tjänsteavtal. En viktig del av sådana bedömningar ska vara i vilken mån underleverantörens Behandling av Personuppgifter är en nödvändig del av de tjänster som tillhandahålls enligt Tjänsteavtal. En ändring av underleverantör ska inte i sig att betraktas som ett brott mot Tjänsteavtal.

6.5 Genom att underteckna detta Avtal accepterar Kunden att Din Studio använder sig av underleverantörer på så sätt som beskrivs ovan.

7 Säkerhet

7.1 Din Studio har åtagit sig att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå i sina produkter och tjänster. Din Studio tillhandahåller säkerhetsnivån genom organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, i enlighet med kraven på informationssäkerhet som beskrivs i dataskyddsförordningen artikel 32. Vidare syftar det interna dataskyddsramverk Din Studio Sverige AB använder till att skydda konfidentialitet, integritet, korrekthet och åtkomst av Personuppgifter. Följande åtgärder är av särskild betydelse i detta avseende:

 • Klassificering av Personuppgifter för att säkerställa genomförandet av säkerhetsåtgärder som motsvarar riskbedömning.
 • Utvärdering av användning av kryptering och pseudonymisering som riskreducerande faktorer.
 • Begränsning av tillgång till Personuppgifter till de som behöver tillgång för att fullgöra skyldigheterna i detta Avtal eller Tjänsteavtal.
 • Användande av system som upptäcker, återställer, förhindrar och rapporterar personuppgiftsincidenter.
 • Genomförande av säkerhetsanalyser för att bedöma kvaliteten i nuvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter, med beaktande av kraven i gällande dataskyddslagstiftning.

8 Varaktighet och uppsägning

8.1 Detta Avtal är giltigt så länge som Din Studio Behandlar Personuppgifter på uppdrag av Kunden enligt gällande Tjänsteavtal.

8.2 Avtalet upphör automatiskt när Tjänsteavtalet upphör att gälla. När Avtalet upphör kommer Din Studio att radera Personuppgifter som Behandlas på uppdrag av Kunden, i enlighet med gällande klausuler i respektive Tjänsteavtal. Om inte annat avtalats skriftligen ska kostnaden för sådana åtgärder baseras på;

i) timtaxa för Din Studios tid och
ii) komplexiteten i den begärda processen.

8.3 Din Studio kan behålla Personuppgifter efter att Avtalet har upphört, i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta Avtal.

9 Ansvar

9.1 Ansvaret för överträdelse av villkoren i detta avtal, ska regleras av ansvarsklausuler i respektive Tjänsteavtal mellan Parterna. Detta gäller även för eventuella överträdelser som begåtts av Din Studio underleverantörer.

10 Tillämplig lag och jurisdiktion

10.1 Detta Avtal är underkastat tillämplig lag och den jurisdiktion som anges i respektive Tjänsteavtal mellan Parterna.

11 Kategorier av Personuppgifter och Registrerade

11.1 Då Din Studios tjänster medger att Kunden Behandlar godtyckligt data inom tjänsterna är det inte möjligt att generellt redovisa de kategorier av Registrerade och Personuppgifter som omfattas av Behandling. Denna information åligger Kunden att registrera.

11.2 Kunden får inte överföra några Känsliga Personuppgifter till Din Studio. Sker sådan överföring kan inte Din Studio hållas ansvarig för felaktig behandling av dessa Känsliga Personuppgifter. Känsliga Personuppgifter definieras i Gällande Personuppgiftslagstiftning, dvs:

 • ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
 • uppgifter om hälsa,
 • uppgifter om en persons sexualliv eller sexuell läggning,
 • medlemskap i fackförening,
 • genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person

11.3 Inte heller får Kunden överföra personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser.