Din Studio

Avtal

1. Allmänt

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Din Studio Sverige AB (DSAB), med avseende på abonnemang för Din Studio (Tjänsten) och därtill hörande tilläggstjänster. Kund måste vara myndig fysisk person (dvs. ha fyllt 18 år) eller juridisk person. Är ej Kund myndig är dennes målsman ansvarig. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kund till ytterligare part.

2. Omfattning

Genom abonnemang på Tjänsten upplåter DSAB utrymme samt tillgång till DSAB:s system för innehållshantering och publicering i syfte att lagra och publicera Kundens information via Internet. Därutöver erbjuds Kunden tilläggstjänster, för vilka kan gälla särskilda villkor och avgifter. DSAB äger rätt att när som helst förändra innehållet i Tjänsten.

3. Ingående av avtal om Tjänsten

Avtal om Tjänsten ingås på elektronisk väg genom att Kunden ansöker och DSAB bekräftar att ansökan accepterats via DSAB:s hemsida. Kunden accepterar Avtalet genom att slutföra det elektroniska ansökningsförfarandet. Vid ansökan om Tjänsten förpliktar sig kunden att uppge korrekt e-postadress.

4. Leverans av Tjänsten

Kunden skall normalt sett samma dag som Avtal ingåtts över Internet erhålla de uppgifter som krävs för att kunna ta Tjänsten i bruk.

5. Ångerrätt och undantag från ångerrätt

Kund som är konsument (dvs. ej juridisk person) har rätt att frånträda Avtalet under förutsättning att Kunden meddelar DSAB härom inom 14 dagar efter det datum då Kunden erhöll avtalsbekräftelse från DSAB ("Ångerfrist").

Avgifter som Kunden har erlagt för Tjänsten skall återbetalas av DSAB inom trettio (30) dagar efter det att DSAB erhöll meddelande om att Kunden frånträtt Avtalet.

6. Ansvar för lösenord och överföring av information

Kunden erbjuds möjlighet att överföra information via Internet till Kundens utrymme på DSAB:s system för innehållshantering och publicering. I samband med registrering väljer Kunden användaridentitet och tilldelas lösenord. Tjänsten är personlig.

Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Om Kunden får kännedom om att någon annan än Kunden använder Tjänsten i Kundens ställe, är Kunden skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra det otillåtna användandet av Tjänsten samt meddela DSAB därom.

7. Villkor för nyttjande av tjänsten

Kunden är i förhållande till DSAB ensam ansvarig för den information som lagras och/eller tillhandahålls via Tjänsten. Information får inte strida mot lag, förordningar och myndighets föreskrifter eller god publicistisk sed. Information får inte heller ha ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för DSAB eller annan. Kunden är ansvarig för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för DSAB eller någon annan och skall hålla DSAB skadeslös för krav riktade från tredje man mot DSAB på grund av användningen av tjänsten. Kunden får inte sälja plats till någon annan inom ramen för Tjänsten. Detta gäller både Kunder med egen domän och Kunder under DSAB:s domän. Kunden är medveten om att DSAB äger rätt att koppla bort script/program som tar stora resurser anspråk och medför olägenhet för DSAB, övriga användare av Tjänsten eller därmed sammankopplade system. Kunden meddelas innan åtgärder sker.

DSAB hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Information om hur DSAB behandlar personuppgifter finns på DSABs sida Personuppgiftspolicy, samt regleras i Personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 1.

Kunden accepterar Bilaga 1 som personuppgiftsbiträdesavtal för alla Tjänster som Kunden nyttjar.

8. Ansvar för innehåll

DSAB förbehåller sig rätten att göra kontroller av informationen som Kunder publicerar via Tjänsten. Om en användare bryter mot Avtalet, förbehåller DSAB sig rätten att blockera den information som anses olämplig. Är överträdelsen grov kan Kunden avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande. DSAB har rätt att omedelbart stänga Kundens anslutning till Tjänsten om Kunden trots påpekande:

  • lagrar och/eller tillhandahåller information genom Tjänsten som strider mot lagar, förordningar och myndighets föreskrifter samt god publicistisk sed eller på annat sätt är stötande eller olämplig eller har ett sådant innehåll att den skäligen kan antas vara till skada för DSAB eller annan, eller
  • utan DSAB:s samtycke vidareupplåter utrymme inom Tjänsten eller om Kunden trots påminnelse inte betalat inom angiven tid. Rätt att stänga Tjänsten föreligger inte om Kundens försummelse är av ringa betydelse eller om DSAB medgivit anstånd med betalningen.

9. Driftavbrott, Felanmälan

Kunden uppmanas att i första hand ta del av den hjälpinformation som finns på DSAB:s hemsida www.dinstudio.se innan felanmälan görs. Driftavbrott eller väsentlig störning i Tjänsten felanmäls till DSAB och åtgärdas genom DSAB försorg under ordinarie arbetstid. DSAB lämnar ingen garanti med lägsta acceptabla tillgänglighetstid eller max tillåten stopptid vid enskilt stopp.

10. Vidareupplåtelse

Kunden har inte rätt att vidareupplåta abonnemang på Tjänsten.

11. Pris och betalning

Kunden är skyldig att betala avgifter för Tjänsten enligt den prislista som framgår av DSAB:s hemsida. Betalning sker i form av förskottsbetalning via DSAB:s system för betalning. Avgift skall erläggas i samband med Kundens bekräftelse om förlängning av Avtalet efter utgången av eventuell kostnadsfri testperiod eller föregående abonnemangsperiod. Kund som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang på Tjänsten, dock först efter att betalningspåminnelse eller varning har skickats via e-post.

Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny Avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har Kund rätt att säga upp Avtalet. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte Kundens pris enligt ett pågående avtal.

12. Ansvarsbegränsning

Kundens användning av Tjänsten inklusive tilläggstjänster sker i alla hänseenden på Kundens eget ansvar och egen risk. DSAB åtar sig inget ansvar för innehållet, inklusive dess riktighet, laglighet och dylikt, i den information som Kunden tar emot eller överför via Internet. DSAB åtar sig i övrigt inget ansvar för obehörigas övervakning eller insamling av eller tillgång till Kundens trafik eller data.

DSAB ansvarar ej för den information som överförs genom Tjänsten eller för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. DSAB åtar sig inte något ansvar om någon behörig eller obehörig gör intrång i Kundens, DSAB:s eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

DSAB friskriver sig från allt ansvar för skador och förluster som drabbar Kunden i samband med Kundens utnyttjande av Tjänsten, inräknat utnyttjande av och utebliven möjlighet till utnyttjande av Kundens utrymme på DSAB:s system, oavsett skäl, såvida inte DSAB uppsåtligen eller med grov oaktsamhet har agerat till förfång för Kunden.

DSAB friskriver sig även från allt ansvar för direkta skador inklusive sakskada och personskada samt indirekta förluster inklusive driftstopp, produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av data eller information eller annan indirekt skada av vad slag det vara må.

Under alla omständigheter och oavsett skadans omfattning är DSABs ersättningsskyldighet gentemot Kunden begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften för innevarande abonnemangsperiod.

Om Kunden inte betalar något för Tjänsten kan Kunden inte under några omständigheter rikta skadeståndsanspråk eller annat anspråk mot DSAB.

13. Force Majeure

DSAB skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av Avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, avbrott i tele- eller nätkommunikationer, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som DSAB skäligen inte kunnat förutse vid tiden för Avtalets slutande och vars följder DSAB inte heller kunnat undvika eller övervinna.

14. Personuppgifter

Kunden är genom sin beställning av Tjänsten medveten om att DSAB behandlar Kundens personuppgifter för att Kunden skall kunna utnyttja Tjänsten och DSAB skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot Kunden. Det är frivilligt att lämna begärda personuppgifter, men Kunden är införstådd med att Avtalet inte kan ingås om Kunden inte lämnar uppgifterna. Kunden lämnar genom sin beställning av Tjänsten sitt samtycke till att DSAB även får behandla personuppgifter knutna till abonnemanget för statistik och marknadsföringsändamål. Kunden ger vidare sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut till DSAB samarbetspartners och andra avtalspartners, utanför Sverige och även utanför EES-området. DSAB kan komma att samköra sitt register med andra register i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana data som DSAB bedömer utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård. Kunddata kan komma att sparas av DSAB i upp till 60 dagar efter Avtalets upphörande dock aldrig längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Om Kunden önskar information om behandlingen av sina uppgifter eller vill få till stånd en rättelse av sådana uppgifter kan Kunden vända sig till DSAB. Kunden kan också när som helst återkalla sitt samtycke i ovanstående stycke genom meddelande till DSAB. Kunden kan när som helst meddela DSAB att han eller hon inte önskar att dess personuppgifter används för marknadsföring.

DSAB:s personuppgiftspolicy, som finns på DSAB:s hemsida, gäller också i detta avtalsförhållande.

15. Avtalstid

Avtalet kan löpa månadsvis, kvartalsvis eller årsvis vilket framgår av avtalsbekräftelse från DSAB. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och upphör då vid utgången av pågående avtalsperiod. Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i Avtalets villkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka DSAB ansvarar. DSAB äger rätten att omedelbart säga upp Avtalet om Kund:

  • sprider information som kan bedömas olaglig samt begår olaglig handling via Internet
  • bryter mot någon av punkterna i Avtalet
  • gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter
  • till e-postadresser skickar marknadsföring (s.k. spamming eller mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta
  • handlar på annat sätt som medför att avsevärd olägenhet uppstår för DSAB, övriga användare av Tjänsten och därmed sammankopplade system
  • trots påminnelse ej betalat ersättning som förfallit till betalning och det utestående beloppet avser mer än en ringa del av den ersättning som förfallit till betalning.

16. Stängning av Tjänsten och radering av innehåll

DSAB har enligt vad som anges ovan rätt att med omedelbart verkan säga upp Avtalet om Kunden trots påminnelse ej betalat ersättning som förfallit till betalning. Fjorton (14) dagar efter abonnemangets upphörande skickar DSAB ytterligare en påminnelse till Kundens angivna e-postadress varefter Kunden stängs av från Tjänsten och Kundens hemsida stängs ner. Därefter sparar DSAB innehållet i trettio (180) dagar varpå innehållet raderas automatiskt om ingen inbetalning inkommit.

DSAB har vidare rätt att stänga av Kund från Tjänsten om Kunden använder gratisversionen och inte har loggat in på Tjänsten under två (2) månader. Kunden får därefter ett påminnelsemail från DSAB att Kunden måste logga in inom fjorton (14) dagar om Kunden vill ha kvar hemsidan. Därefter skickas fjorton (14) dagar senare ytterligare en påminnelse varefter hemsidan stängs ner. DSAB har därefter under sådana omständigheter rätt att radera Kundens innehåll på Tjänsten efter ytterligare trettio (30) dagar.

17. Meddelande

Meddelanden som DSAB skickar till Kunden i anledning av Avtalet skickas till den e-postadress som Kunden uppgivit. Kunden är skyldig att meddela DSAB snarast vid eventuella ändringar av e-postadress. Meddelanden från Kunden bör skickas till DSAB:s kundtjänst på info@dinstudio.se.

18. Ändringar av Avtalsvillkor m.m.

DSAB har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning genom att underrätta Kunden om detta i enlighet med punkt 11. Reviderade Avtalsvillkor träder i kraft tre (3) månader från det att Kunden erhållit meddelande härom. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske efter publicering på www.dinstudio.se.

19. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet till annan. DSAB har rätt att överlåta Avtalet till företag inom koncernen eller till företagsgrupp i vilken DSAB ingår vid Avtalets ingående eller senare kan komma att ingå i.

20. Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta Avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.


Lag om elektronisk handel

Läs gärna mer om distanshandelslagen, som alltid gäller vid köp över Internet.